Метод возвращающий индекс при линейном поиске в массивеее

package sample;

import java.util.Scanner;

public class Homework26 {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub

		Scanner sc = new Scanner (System.in);
		
		System.out.println("Введите число a:");
		int a = sc.nextInt();
		int [] arr = new int [] {19,4,-5,9,16,-67,94,2};
		int b = find (arr,a);
		if (b== -1) {
			System.out.println("-1");
		}else {
			System.out.println("Номер индекса:" + b);
		}
	}

	public static int find (int [] arr, int element) {
		for (int i =0; i<arr.length; i++) {
			if (arr[i] == element) {
				return i;
			}
		}
		return -1;
	}
}
1 симпатия

Предложенное вами решение верно